Laravel

Relations

Om gegevens weer te geven moeten we gebruik maken van de request cycle.

Controllers

Maak een nieuwe controller waarin alle movie-acties komen....

php artisan make:controller MovieController

De controller komt in de map App/Http/Controllers. De controller gaat intensief gebruik maken van het Movie-model. Dit is de code om in ieder geval alle movies weer te geven als json-data... Voeg deze route toe aan routes/web.php...

Route::get('/movies', [MovieController::class, 'index']);

De route verwijst naar de methode index in de MovieController. Deze methode moeten we aanmaken...

class MovieController extends Controller
{
function index() {
return Movie::all()->toJson();
}
}

Ga naar 'http://127.0.0.1/8000/movies' en zie...

[
{
"id": 1,
"title": "Tokyo Story",
"year": 1953,
"created_at": "2021-11-07T17:47:11.000000Z",
"updated_at": null
},
{
"id": 2,
"title": "Sunrise",
"year": 1927,
"created_at": "2021-11-07T17:47:11.000000Z",
"updated_at": null
},
]

Relaties met Eloquent

Om alle movies en hun ratings weer te geven kunnen we gebruik maken van de mogelijkheden van Eloquent of van de Querybuilder van Laravel. Eloquent is een zgn. ORM een object-relational-manager. Het doel is om het opzoeken en manipuleren van data zoveel mogelijk te integereren in de programmeeromgeving. Dat betekent dat het opvragen zoveel mogelijk object-georiƫnteerd gaat en dat resources uit de database zo goed mogelijk worden vertaald naar objecten en arrays. Eloquent maakt gebruik van informatie uit de models om dit te doen. Als we alle movies en hun ratings op willen halen dan moeten we in de models definiƫren wat hun relatie is.

Een-op-meer

Voor movies betekent dit:

Er is dan nog wel een model nodig voor de tabel ratings.

php artisan make:model Rating

In de models ziet dat er als volgt uit:

class Movie extends Model
{
use HasFactory;

public function ratings() {
return $this->hasMany(Rating::class);
}
}

In routes/web.php (of api.php als je een api bouwt) wordt er een route toegevoegd.

Route::get('/movies-with-ratings', [MovieController::class, 'withRatings']);

In de MovieController wordt een query opgebouwd die de ratings aggregeerd op basis van het gemiddelde (withAvg).

    function withRatings() {
return Movie::withAvg('ratings', 'rating')->get()->toJson();
}

Met http://127.0.0.1/movies-with-ratings/ is dit het resultaat..

 {
"id": 2,
"title": "Sunrise",
"year": 1927,
"created_at": "2021-11-07T17:47:11.000000Z",
"updated_at": null,
"ratings_avg_rating": "4.0000"
},
{
"id": 3,
"title": "A Space Odyssey",
"year": 1968,
"created_at": "2021-11-07T17:47:11.000000Z",
"updated_at": null,
"ratings_avg_rating": "3.5000"
},

Many-to-Many

In het volgende voorbeeld gaan we een weergave maken van een user met de movies die hij/zij een rating heeft gegeven. In het model van de 'User' moeten we de relatie met 'Movie' opnemen. Deze relatie gaat op basis van de tussentabel 'ratings' omdat het een meer-op-meer relatie is. In het 'User'-model gebruik je daarom 'belongsToMany' in plaats van 'hasMany'. De methode 'withPivot' zorgt ervoor dat we ook een waarde uit de tussentabel weer kunnen geven. De 'rating' is immers opgeslagen in de tussentabel 'ratings'.

In 'App/Models/User.php'...

    public function movies() {
return $this->belongsToMany(Movie::class, 'ratings')->withPivot('rating');
}

In App/Http/Controllers/UsersController gebruiken we de relatie om de movies bij 1 user op te halen op basis van het 'id'.

    function withMovies($id) {
return User::with('movies')->where('id', $id)->first()->toJson();
}

en in routes/web.php

Route::get('/user-with-movies/{id}', [UserController::class, 'withMovies']);

Resultaat:

{
"id": 1,
"name": "spock",
"email": "spock@gmail.com",
"email_verified_at": null,
"created_at": "2021-11-07T17:47:11.000000Z",
"updated_at": null,
"movies": [
{
"id": 1,
"title": "Tokyo Story",
"year": 1953,
"created_at": "2021-11-07T17:47:11.000000Z",
"updated_at": null,
"pivot": {
"user_id": 1,
"movie_id": 1,
"rating": 5
}
},
{
"id": 2,
"title": "Sunrise",
"year": 1927,
"created_at": "2021-11-07T17:47:11.000000Z",
"updated_at": null,
"pivot": {
"user_id": 1,
"movie_id": 2,
"rating": 3
}
}
]
}